Δίκαιο εταιρειών

Δίκαιο εταιρειών

Οι εταιρείες αποτελούν τον βασικό φορέα της σύγχρονης οικονομικής δραστηριότητας. Αφού εξεταστούν οι κεντρικές προβληματικές του εταιρικού δικαίου, και παρουσιαστούν συνοπτικά οι βασικοί τύποι εμπορικών εταιρειών στην Κύπρο και στην Ευρωπαϊκή Ένωση σήμερα, το μάθημα θα επικεντρωθεί στη μελέτη των εταιρειών Λιμιτεδ. Αντικείμενο του μαθήματος: στόχοι του εταιρικού δικαίου, δομή της εμπορικής εταιρείας, νομική προσωπικότητα και άρση του εταιρικού πέπλου, δικαιώματα και υποχρεώσεις των εταίρων-μετόχων, θέση της διοίκησης και των εργαζομένων, εξουσίες διαχείρισης και εκπροσώπησης, καθήκοντα των συμβούλων, προστασία μειοψηφίας, λήψη αποφάσεων, εταιρική περιουσία,  κεφάλαιο, λύση και εκκαθάριση της εταιρίας, ευρωπαϊκό εταιρικό δίκαιο.

Διαλέξεις στο πλαίσιο του μαθήματος

20/4/2015:  Διάλεξη του Καθηγητή κ.Jochen Baurreis (Πανεπιστήμιο Στρασβούργου) με θέμα «Comparative, European and Internatiοnal Company Law «. Βλ. για το πρόγραμμα : «invitation«.

30/3/2015 : Διάλεξη του νομικού συμβούλου της Κεντρικής τράπεζας κ. Χριστόφορου Δημητρίου με θέμα «Δίκαιο εταιριών και πιστωτικά ιδρύματα».

18/2/2015: Διάλεξη της κ. Marie Serin (Πανεπιστήμιο Τουλούζης) με θέμα «Criminal Business law». Βλ. για το πρόγραμμα prosklisi18_2_2015.

26/2/2014: Διάλεξη του κ. Δρ. Σταύρου Χατζηγιάννη (Πανεπιστήμιο Tours, Μέλος του GERCIE -Groupe d’Etudes et de Recherche sur la Coopération Internationale et Européenne) με θέμα  «Ευρωπαϊκό τραπεζικό δίκαιο : Ο ενιαίος εποπτικός μηχανισμός θα φέρει την αναμενόμενη εμπιστοσύνη στη χρηματοπιστωτική αγορά ;». Βλ. για το πρόγραμμα Πρόσκληση.