Πνευματική ιδιοκτησία

Πνευματική ιδιοκτησία

Το μάθημα εξετάζει τις βασικές έννοιες, αρχές και κανόνες του δικαίου πνευματικής ιδιοκτησίας : στόχοι και δικαιολογητική θεμελίωση του δικαίου πνευματικής ιδιοκτησίας, αντικείμενο και υποκείμενο προστασίας, κριτήρια προστασίας, δικαιώματα (περιουσιακής φύσης και ηθικό δικαίωμα), εξαιρέσεις/περιορισμοί, συλλογική διαχείριση, συμβάσεις και άδειες εκμετάλλευσης, επιβολή δικαιωμάτων και δικαστική προστασία, το κοινοτικό και διεθνές δίκαιο πνευματικής ιδιοκτησίας, προστασία πνευματικής ιδιοκτησίας και νέες τεχνολογίες.

Διαλέξεις στο πλαίσιο του μαθήματος

19/3/2014: Δημόσια διάλεξη του Λέκτορα κ. Θεόδωρου Γεωργόπουλου (Πανεπιστήμιο  Reims) με θέμα «Η προστασία των γεωγραφικών ενδείξεων στην Ε.Ε.». Για το πρόγραμμα βλ. Πρόσκληση.