Τρόπος προστασίας

Βασική αρχή

Η προστασία χορηγείται αυτόματα από την χρονική στιγμή της δημιουργίας. Αυτό σημαίνει ότι ο δημιουργός ενός έργου δεν χρειάζεται να προβεί σε κάποια ενέργεια για την χορήγηση της προστασίας και ειδικότερα δεν χρειάζεται να καταθέσει το έργο σε κάποια αρχή για να του χορηγηθεί η προστασία της πνευματικής ιδιοκτησίας. Στην πράξη, ωστόσο, επιβάλλεται να διατηρεί κάποιες αποδείξεις για να μπορέσει να προστατεύσει πιο αποτελεσματικά το έργο του. Ειδικότερα, θα πρέπει να μπορεί να αποδεικνύει ότι αυτός δημιούργησε το έργο πριν από κάποιον άλλο ή τουλάχιστον ότι το κατείχε σε συγκεκριμένη ημερομηνία. Αυτό θα μπορούσε να γίνει με διάφορους τρόπους :

Η αποστολή φακέλου μέσω ταχυδρομείου

Ενας απλός και φτηνός τρόπος για να αποδειχθεί ότι κάποιος κατέχει το έργο σε συγκεκριμένη ημερομηνία είναι να αποστείλει έναν φάκελο που εμπεριέχει αντίγραφο του έργου στον εαυτό του ταχυδρομικά. Είναι καλό να συνοδεύει το αντίγραφο με μια περιγραφή του έργου. Δεδομένου ότι ο φάκελος θα λάβει την σφραγίδα του ταχυδρομείου με συγκεκριμένη ημερομηνία, ο δημιουργός θα μπορεί να αποδεικνύει τουλάχιστον ότι κατείχε το έργο στην ημερομηνία αυτή. Ο φάκελος πρέπει να παραμείνει κλειστός και να ανοιχθεί μόνο σε περίπτωση δικαστικής διαμάχης.

Η κατάθεση σε συμβολαιογράφο

Πρόκειται για την πιο ασφαλή μέθοδο απόκτησης απόδειξης της χρονικής προτεραιότητας κατοχής του έργου. Ο δημιουργός παραδίδει στον συμβολαιογράφο αντίτυπο του έργου του και προβαίνει σε ακριβή περιγραφή αυτού. Το αντίτυπο μπορεί να είναι εκτύπωση του έργου (του ποιήματος, των στίχων, του λογοτεχνικού έργου, του πηγαίου κώδικα του λογισμικού κ.λ.π.), φωτογραφία αυτού (π.χ. εάν είναι γλυπτό ή πίνακας ζωγραφικής), να εμπεριέχεται σε CD ή DVD κ.λπ. Ο συμβολαιογράφος διατηρεί το αντίγραφο στο αρχείο του και συντάσσει πράξη κατάθεσης για την απόκτηση βεβαίας χρονολογίας.

Η κατάθεση στην Εθνική Βιβλιοθήκη

Η κατάθεση από τον εκδότη ή τον συγγραφέα έργων που εκδίδουν είναι υποχρεωτική σύμφωνα με τον ελληνικό Ν. 3149/2003 για τον σκοπό της διατήρησης της πολιτιστικής  κληρονομιάς. Η υποχρέωση κατάθεσης αφορά επίσης τις οπτικοακουστικές και τις ηλεκτρονικές εκδόσεις σε φυσική μορφή καθώς και τις ηλεκτρονικές εκδόσεις σε μορφή προσβάσιμη μέσω του Διαδικτύου. Ωστόσο, δεν είναι υποχρεωτική για την χορήγηση της προστασίας της πνευματικής ιδιοκτησίας. Αποτελεί μέσο απόδειξης της χρονολογίας κατάθεσης του έργου και δεν «κατοχυρώνει» την πνευματική ιδιοκτησία. Μπορεί να γίνει προαιρετικά ακόμη και αν το έργο δεν πρόκειται να εκδοθεί.

Περισσότερα για την κατάθεση στην :
ιστοσελίδα της Εθνικής Βιβλιοθήκης

Το σύμβολο ©

Το σύμβολο © ήταν κάποτε απαραίτητο σε ορισμένες χώρες, όπως οι Η.Π.Α., για την χορήγηση της προστασίας της πνευματικής ιδιοκτησίας. Αυτό δεν ισχύει στην Ελλάδα και τις χώρες της Ε.Ε., ενώ μετά την προσχώρηση των Η.Π.Α. στη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης δεν είναι απαραίτητο ούτε στην χώρα αυτή. Η εναπόθεσή του συμβόλου έχει μόνο δηλωτική σημασία και δεν δημιουργεί κάποιο δικαίωμα. Στην πράξη, συναντάται συχνά. Είναι χρήσιμη γιατί παρέχει πληροφορίες για το πρόσωπο του δημιουργού ή άλλου δικαιούχου και την ημερομηνία δημοσίευσης του έργου.