Αρχείο μηνός Ιανουαρίου 2015

Εκδήλωση «Ελευθερία έκφρασης και θρησκεία» , 10/2/2015

Το Τμήμα Νομικής του Πανεπιστημίου Κύπρου, το Τμήμα Νομικής του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Κύπρου και το ΚΥΠΕ συνδιοργανώνουν επιστημονική  εκδήλωση με θέμα «Ελευθερία έκφρασης και Θρησκεία, Δημόσιος διάλογος για την ελευθερία της έκφρασης μετά τις επιθέσεις κατά της εφημερίδας Charlie Hebdo» υπό την επιμέλεια τη δική μου και του Επίκουρου Καθηγητή του Ευρ.Πανεπιστημίου Κύπρου Philippe Jougleux.

Η εκδήλωση θα λάβει χώρα ημέρα Τρίτη, 10 Φεβρουαρίου 2015.

Πληροφορίες για το πρόγραμμα της εκδήλωσης : Πόστερ_10_2_2015 και Προσκληση_10_2_2015

 

Τροποποίηση του περί πνευματικής ιδιοκτησίας νόμου 59/1976

Τον Δεκέμβριο του 2014 τροποποιήθηκε ο περί πνευματικής ιδιοκτησίας νόμος 59/1976. Η τροποποίηση εστιάζει σε δυο σημεία : α) την μεταφορά της Οδηγίας 2011/77/ΕΕ της 27ης Σεπτεμβρίου 2011 για την τροποποίηση της οδηγίας 2006/116/ΕΚ για τη διάρκεια προστασίας του δικαιώματος πνευματικής ιδιοκτησίας και ορισμένων συγγενικών δικαιωμάτων στην κυπριακή έννομη τάξη και β) την τροποποίηση του άρθρου 7 (2) (ι) του Ν. 59/1976.

Ειδικότερα, βάσει του άρθρου 7 (2) (ι) του Ν. 59/1976, όπως αυτό τροποποιήθηκε, επιτρέπεται χωρίς άδεια και χωρίς την καταβολή αμοιβής οιαδήποτε αναπαραγωγή ενός έργου, η οποία γίνεται από προσιτές στο κοινό βιβλιοθήκες, επιστημονικά ιδρύματα, εκπαιδευτικά ιδρύματα, μουσεία ή αρχεία και η οποία πράξη αναπαραγωγής δεν αποσκοπεί άμεσα ή έμμεσα σε κανένα εμπορικό ή οικονομικό όφελος.Η εξαίρεση αυτή, όπως προβλέπονταν πριν την τροποποίηση, επέτρεπε «οποιαδήποτε χρήση και παρουσίαση έργων από δημόσιες βιβλιοθήκες εφόσον η χρήση γίνεται προς το δημόσιο συμφέρον και δεν αντλείται καμία πρόσοδος από αυτήν και δεν εισπράττεται τέλος εισόδου για την μετάδοση του έργου στο κοινό». Υπήρχαν σοβαρές αμφιβολίες για την συμβατότητα της εξαίρεσης στην προηγούμενη μορφή της (πριν την τροποποίηση) με το κοινοτικό δίκαιο, δεδομένου ότι αυτή εισήγαγε έναν ευρύτατο περιορισμό τόσο του δικαιώματος αναπαραγωγής όσο και των άλλων δικαιωμάτων του δημιουργού, όπως το δικαίωμα διανομής και το δικαίωμα παρουσίασης στο κοινό, ο οποίος ήταν αμφίβολο ότι περνάει με επιτυχία το τεστ των τριών σταδίων.

Η εξαίρεση υπό τη νέα της μορφή μεταφέρει στο κυπριακό δίκαιο την αντίστοιχη εξαίρεση του άρθρου 5 παρ. 2 στοιχ. γ) της Οδηγίας 2001/29.  Βάσει της τελευταίας, επιτρέπονται ειδικές πράξεις αναπαραγωγής που πραγματοποιούνται από προσιτές στο κοινό βιβλιοθήκες, εκπαιδευτικά ιδρύµατα ή µουσεία, ή από αρχεία που δεν αποσκοπούν, άµεσα ή έµµεσα, σε κανένα οικονοµικό ή εµπορικό όφελος. Πρέπει να σημειωθεί ότι αμφιβολίες εγείρονται για την συμβατότητα της εξαίρεσης με το κοινοτικό δίκαιο και υπό τη νέα της μορφή. Σε αντίθεση με το άρθρο 5 παρ. 2 στοιχ. γ) της Οδηγίας 2001/29, η εξαίρεση του άρθρου 7 (2) (ι) του Ν. 59/1976 επιτρέπει γενικά οιαδήποτε αναπαραγωγή ενός έργου, χωρίς να παρέχει κάποιον ειδικότερο προσδιορισμό ή να θέτει κάποια όρια ή προϋποθέσεις για τις πράξεις αναπαραγωγής που επιτρέπονται.

Παρουσίαση του βιβλίου «Κυπριακό Ιδιωτικό Δίκαιο»

Στις 26 Νοεμβρίου 2014 παρουσιάστηκε το συλλογικό έργο «Κυπριακό Ιδιωτικό Δίκαιο, Κατ’άρθρο Ερμηνεία-Νομολογία» του οποίου είχα την επιστημονική επιμέλεια. Το ογκώδες αυτό έργο (1574σελ.) εκδόθηκε από τις εκδόσεις Σάκκουλα, Αθήνα -Θεσσαλονίκη.

Το συλλογικό αυτό έργο αποτελεί την πρώτη συστηματική συλλογή και ερμηνεία του βασικού κορμού του κυπριακού ιδιωτικού δικαίου. Ειδικότερα, με κύριο άξονα τη νομολογία,- κυπριακή, αγγλική, κοινοτική και άλλη-, αναλύονται συνολικά 27 νόμοι οι οποίοι διέπουν την συμβατική και εξωσυμβατική ευθύνη, την καταδολίευση δανειστών, το οικογενειακό και κληρονομικό δίκαιο, το εμπράγματο δίκαιο και  τις μισθώσεις, το εργατικό δίκαιο, το δίκαιο εταιρειών και το  πτωχευτικό δίκαιο, το ναυτικό δίκαιο, το δίκαιο προστασίας καταναλωτή και το δίκαιο ανταγωνισμού. Για την βιβλιοπαρουσίαση βλ. Σύσσωμος ο νομικός κόσμος στην παρουσίαση του έργου «Κυπριακό Ιδιωτικό Δίκαιο – Kατ’ άρθρο ερμηνεία- Νομολογία»(Πηγή :www.mywaypress.gr)