Συστάσεις στην Κύπρο για τη μεταφορά της Οδηγίας για τα ορφανά έργα

Στη μηνιαία δέσμη αποφάσεων για υποθέσεις παράβασης της ενωσιακής νομοθεσίας, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή κάλεσε το Βέλγιο, την Κύπρο, το Λουξεμβούργο, την Πολωνία, τη Ρουμανία και τη Σλοβενία να εφαρμόσουν την οδηγία 2012/28/EΚ της ΕΕ για τα ορφανά έργα.

Αυτά τα κράτη μέλη δεν έχουν ακόμη κοινοποιήσει στην Επιτροπή τα μέτρα μεταφοράς της οδηγίας στο εθνικό τους δίκαιο, τα οποία έπρεπε να έχουν εγκριθεί έως τις 29 Οκτωβρίου 2014. Ως εκ τούτου, η Επιτροπή αποφάσισε σήμερα να στείλει αιτιολογημένες γνώμες σε αυτά.  Η Κύπρος θα έχει  προθεσμία δύο μηνών για να κοινοποιήσει στην Επιτροπή τα μέτρα που έλαβε για την μεταφορά της Οδηγίας.  Εάν δεν τηρήσει αυτήν την προθεσμία, η Επιτροπή μπορεί να αποφασίσει να την παραπέμψει στο Δικαστήριο της ΕΕ και να προτείνει την επιβολή οικονομικών κυρώσεων. (Πηγή : Ευρωπαϊκή Επιτροπή-Δελτίο Τύπου, 28 Μαϊου 2015)

Κύριος στόχος της Οδηγίας 2012/28 υπήρξε η δημιουργία ενός ευρωπαϊκού νομικού πλαισίου για τη νόμιμη διασυνοριακή κυκλοφορία και διάθεση των ορφανών έργων που περιλαμβάνονται στις συλλογές βιβλιοθηκών, αρχείων και άλλων οργανισμών. Ειδικότερα, βάσει της Οδηγίας καθιερώνεται μια υποχρεωτική εξαίρεση σχετικά με ορισμένες επιτρεπόμενες χρήσεις των ορφανών έργων.  Ένα έργο ή ένα φωνογράφημα θεωρείται ορφανό εάν κανένας από τους κατόχους δικαιωμάτων του εν λόγω έργου ή του φωνογραφήματος δεν ταυτοποιηθεί ή, ακόμα και αν ένας ή περισσότεροι εξ αυτών έχουν ταυτοποιηθεί, κανείς δεν εντοπιστεί παρά τη διενέργεια επιμελούς αναζήτησης των κατόχων των δικαιωμάτων.

Σε κομβικό σημείο του καθεστώτος των ορφανών έργων αναδεινύεται η έννοια της  καλόπιστης επιμελους αναζήτησης.  Μια επιμελής αναζήτηση θα πρέπει να περιλαμβάνει την προσφυγή σε πηγές που παρέχουν πληροφορίες σχετικά με τα έργα και άλλα προστατευόμενα αντικείμενα που προσδιορίζονται, σύμφωνα με την παρούσα οδηγία, από το κράτος μέλος στο οποίο πρέπει να διενεργηθεί η επιμελής αναζήτηση. Στο πλαίσιο αυτό, τα κράτη μέλη μπορούν να παραπέμπουν στις κατευθυντήριες γραμμές για την επιμελή αναζήτηση που έχουν συμφωνηθεί στο πλαίσιο της ομάδας εργασίας υψηλού επιπέδου για τις ψηφιακές βιβλιοθήκες που συστάθηκε ως τμήμα της πρωτοβουλίας i2010 για την ψηφιακή βιβλιοθήκη. Το standard της επιμελούς αναζήτησης μπορεί να προσδιορίζεται ειδικότερα από τις εθνικές νομοθεσίες,όπου πχ το κριτήριο μπορεί να είναι μια «καλόπιστη εύλογα επιμελής αναζήτηση». Στο πλαίσιο αυτό, θα λαμβάνονται υπόψη διάφοροι παράγοντες για να αξιολογηθεί εάν έχει όντως γίνει επιμελής αναζήτηση, όπως πχ η ηλικία του έργου (όσο πιο παλιό είναι, είναι πιο δύσκολο να ανευρεθούν οι δικαιούχοι), ενώ η προϋπόθεση της καλής πίστης εγγυάται ότι τα έργα δεν θα ανακηρύσσονται ως ορφανά βιαστικά και με προχειρότητα.

Το ζήτημα της μεταφοράς της Οδηγίας για τα ορφανά έργα στην κυπριακή έννομη τάξη ανέπτυξε στην ημερίδα της ΕΔΠΙ της 25ης Μαίου 2015 η κ. Σύλβια Κουκουνίδου. Μπορείτε να δείτε την παρουσίαση της στην ιστοσελίδα της ΕΔΠΙ.

 

facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmailby feather
facebooktwittergoogle_pluslinkedinrssyoutubeby feather